Verkoopsvoorwaarden

~~Algemene voorwaarden van Doopsuiker De Kock bvba


Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u  bij ons bestelt.  Door te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.


1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en 'Doopsuiker De Kock' en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

Deze voorwaarden worden steeds als bijlage aan correspondentie, offertes, bestelformulieren en facturen afgeleverd.

'Doopsuiker De Kock' heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud ervan te wijzigen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.


2. Overeenkomst tussen u en 'Doopsuiker De Kock'

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt U, als "Klant", deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na ontvangst van de factuur en betaling.  Doopsuiker De Kock' zal de bestelling enkel telefonisch of per e-mail bevestigen, tenzij de Klant zelf uitdrukkelijk om een andere bevestigingsvorm vraagt.  De bestelling zal slechts worden uitgevoerd na ontvangst van het volledige bestelde bedrag.

Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.

Indien Doopsuiker De Kock' de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.  Doopsuiker De Kock kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.  Deze zullen dan op de offerte en bestelbon vermeld staan.

 

 

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door Doopsuiker De Kock aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag van offerte en voor de vermelde periode. De aangegeven totaalprijs is inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten.  Doopsuiker De Kock doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.  'De Pastorij' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

 

4. Betaling en betaalwijze

De Klant is ertoe gehouden het nettobedrag (verkoopprijs inclusief eventuele leveringskosten)  te betalen zoals vermeld op de bestelbon, de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan in kontanten (tegen ontvangstbewijs) of via overschrijving op onze rekening Betaling kan enkel in Euro.  Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke fouten of geschillen die tussen de Klant en Banksys, of een aanbieder van elk ander electronisch betalingssysteem, kunnen ontstaan.  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de Klant.

5. Levering en leveringstermijnen

Levering gebeurt pas na volledige betaling door de Klant indien de klant kiest voor electronische betaling, of in kontanten bij de levering zelf.  U dient de goederen goed te kontroleren bij ontvangst en eventuele gebreken op de leveringsbon vermelden.  Gebreken niet vermeld op de leveringsbon kunnen achteraf niet meer aanvaard worden.

 De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.  De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht.  Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België.  Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Doopsuiker De Kock tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.


6. Annuleren van de bestelling

De Klant heeft de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Doopsuiker De Kock een annulatiebevestiging en betaalt de bedragen die reeds betaald zijn terug.


7. Terugneming en terugbetaling

Geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen, noch geheel, noch gedeeltelijk, tenzij uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld het onverwacht overlijden van de boorling) en enkel na uitdrukkelijke bevestiging van terugname door Doopsuiker De Kock  In dat uizonderlijke geval dient U ons hiervan op de hoogte te brengen door middel van e-mail, waarna wij U, mits aanvaarding van het uitzonderlijk karakter , een bevestigings e-mail zullen sturen.   In dat geval dient U ons persoonlijk het product/de produkten ongeopend, onbeschadigd en in oorspronklijke verpakking binnen de 7 dagen volgend op onze bevestigings e-mail terug te bezorgen zodat wij samen de geretourneerde goederen kunnen controleren.  In dat geval ontvangt U een afgetekend retourdocument dat de staat en volledigheid van de geretourneerde goederen beschrijft.

Wij zullen U op basis van het retourdocument binnen de 21 dagen geheel of gedeeltelijk terugbetalen, uitgezonderd de verzendkosten, en na verekening van eventuele schade, ontbrekende delen van de retour, enzovoort.

Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.


10. Gegevens van de Klant


Door te bestellen bij Doopsuiker De Kock stemt de Klant in met het verzamelen van en het gebruik door Doopsuiker De Kock van bepaalde persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van ons klantenbeheer.

De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Doopsuiker De Kock.

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds telefonisch of per e-mail bij ons terecht